Loại hình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện sẽ không chi trả cho người được bảo hiểm khi đã mang thai vì thời gian chờ cho quyền lợi bảo hiểm sức khỏe từ 270 trở lên. Do vậy các chi phí sinh đẻ khi sinh con trước ngày 270 sẽ không được chi trả. Một số đơn  bảo hiểm sức khỏe như eroscare, Pacific cross có tích hợp quyền lợi y tế dự phòng có thể chi trả được một phần quyền lợi. Tìm hiểu thêm